ZVC Holz 1 — zvv Cosmos ’78 2

Marathon/Miniware 2 — ZVV Le Soleil 3

Marathon/Miniware 1 — ZVV Rood Wit 2

ZVC Holz 1 — De Kabouter 3

Marathon/Miniware 2 — V.V. Schaesberg 3

Marathon/Miniware 1 — ZVC Holz 1

ZVC Holz 1 — Marathon/Miniware 2

Marathon/Miniware 2 — Bende’92/van Delft 2

Marathon/Miniware 1 — zvv Cosmos ’78 2

ZVC Holz 1 — ZVV Le Soleil 5