zvv Cosmos ’78 2 — ZVC Holz 2

V.V. Schaesberg 3 — Neerbeek 4

V.V. Schaesberg 4 — Sportclub Mergelland ’03 1

zvv Cosmos ’78 2 — V.V. Schaesberg 2

V.V. Schaesberg 3 — zvv Cosmos ’78 2

V.V. Schaesberg 4 — ZVV Jabeek/Decorstuc 2

V.V. Schaesberg 2 — Marathon/Miniware 1

zvv Cosmos ’78 1 — ZVV Le Soleil 4

V.V. Schaesberg 5 — ZVC Holz 1

V.V. Schaesberg 5 — ZVV Le Soleil 5