zvv Cosmos ’78 2 — Bende’92/van Delft 2

V.V. Schaesberg 5 — ZVV Rood Wit 2

zvv Cosmos ’78 2 — Marathon/Miniware 2

zvv Cosmos ’78 2 — V.V. Schaesberg 3

V.V. Schaesberg 5 — Bende’92/van Delft 2

V.V. Schaesberg 3 — De Kabouter 4

zvv Cosmos ’78 2 — V.V. Schaesberg 5

V.V. Schaesberg 5 — De Kabouter 4

V.V. Schaesberg 3 — Marathon/Miniware 1

zvv Cosmos ’78 2 — Bende’92/van Delft 2